Strona główna Sprawdź terminy zajęć Poziomy zajęć

REGULAMIN

PLUM SZKÓŁKA PŁYWACKA

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć pływania jest:

„Plum Szkółka Pływacka” Paulina Krawczyk, Monika Czerniak Spółka Cywilna

 1. Krótka 5, 10-648 Olsztyn

NIP: 7393943706

REGON: 386778743

 

 1. Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia lub dziecko. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, udział w zajęciach wymaga wyrażenia zgody przez Rodzica/Opiekuna prawnego.

 

 

 1. Przed przystąpieniem do zajęć Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania:

– Pływalnia „Aquasfera” al. Marszałka J.Piłsudskiego 69b, 10-449 Olsztyn,

– Basen ,,Na Fali,, ul.Garnizonowa 18, 11-040 Dobre Miasto,

– Pływalnia Uniwersytecka UWM, ul.Juliana Tuwima 9, 10-747 Olsztyn.

 

 1. Akceptując regulamin Uczestnik/Opiekun oświadcza, że Uczestnik zajęć nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiają, bądź ograniczają mu uczestnictwo w zajęciach sportowych. O wszystkich ewentualnych przeciwwskazaniach Opiekun/Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

II UCZESTNIK

 1. Uczestnik zajęć otrzymuje chip do szafki i ma możliwość wejścia do szatni najwcześniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć. W przypadku zgubienia chipa Uczestnik/ Opiekun ponosi koszty w stosunku do Pływalni, zgodnie z zasadami obowiązującymi na Pływalni.

 

 1. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników. W przypadku niestosowania się uczestnika do poleceń, organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego uczestnika z zajęć.

 

 1. Zabronione jest wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego.

 

 1. Uczestnik oraz Opiekun zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących na Pływalni.

 

 1. W przypadku niespełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia go na zajęcia. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez uczestnika lub opiekuna, Organizator ma prawo wykreślenia uczestnika z zajęć, bez prawa do zwrotu pieniędzy za zajęcia.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój oraz wyposażenie (strój kąpielowy przylegający do ciała, czepek, okulary do pływania (opcjonalnie), klapki, ręcznik etc.).
 •  
 1. Uczestnik zobowiązany jest do:

– stosowania się do znaków, poleceń oraz sygnałów dźwiękowych instruktorów i obsługi basenu,

– korzystania z basenów i urządzeń z uwzględnieniem własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,

– zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,

– użytkowania wyznaczonego sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,

– bezzwłocznego informowania instruktora o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

 

 

III RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

 1. Rodzic/Opiekun odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo swoich dzieci przed oraz po zakończeniu zajęć. Opiekun może wejść do szatni przed i po zajęciach, by pomóc dziecku w przebraniu się. Przyprowadza i odbiera dziecko z niecki basenowej.

 

 1. Uczestnik/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych (zdjęcia, filmy) na profilach społecznościowych oraz stronie internetowej PLUM Szkółka Pływacka.

 

 

IV OPŁATY

 1. Opłata za zajęcia dokonywana jest w formie zakupu karnetu. W cenie karnetu jest wejście na basen dla uczestnika.
 2. Opłata za zajęcia dokonywana jest z góry przez Uczestnika/Opiekuna, przed rozpoczęciem kursu. Opłata dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na rachunek:

„Plum Szkółka Pływacka” Paulina Krawczyk, Monika Czerniak Spółka Cywilna

Ul. Krótka 5, 10-648 Olsztyn

Nr konta mBank: 12 1140 2004 0000 3502 8039 0915

Tytułem: Opłata za kurs nauki pływania, imię i nazwisko uczestnika, dzień zajęć oraz numer telefonu.

 

 1. Plum Szkółka Pływacka nie zwraca wpłaconych środków w przypadku nieobecności Uczestnika w opłaconych zajęciach. W ramach realizacji danego kursu jest możliwość odrobienia wszystkich nieobecności na innych zajęciach ustalonych wcześniej z trenerem, z zastrzeżeniem, że z prawa do odrobienia zajęć można skorzystać tylko i wyłącznie w trakcie trwania danego karnetu i w dni, w które szkółka prowadzi zajęcia. Pozostałych nieobecności nie można odrobić, a opłata w takim przypadku nie jest zwracana.

 

 1. Podczas trwania turnusu wakacyjnego uczestnik nie ma możliwości odrobienia zajęć oraz nieobecności.

 

 1. Uczestnik / Opiekun ma prawo do rezygnacji z zajęć w trakcie trwania karnetu, bez możliwości zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.

 

 

V WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 

 1. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta, zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Plum Szkółka Pływacka, Paulina Krawczyk, Monika Czerniak,regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. Rezygnacja z kursu może nastąpić drogą e-mailową, pod adresem mailowym kontakt@plum.olsztyn.pl
 2. Szkółka Plum zwróci kursantowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu.
 3. W przypadku rezygnacji kursanta z kursu po jego rozpoczęciu, kursantowi środki nie będą zwracane.
 4. Reklamację należy składać pod adresem mailowym kontakt@plum.olsztyn.pl Proces reklamacyjny może potrwać do 14 dni w zależności od informacji dostarczonych przez konsumenta.

 

 

VI GRUPY ZAJĘCIOWE

 1. Uczestnicy zajęć dopasowywani są do grup zajęciowych na podstawie wieku oraz posiadanych umiejętności pływackich. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zasugerowania zmiany grupy.

 

 1. Plum Szkółka Pływacka zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora prowadzącego zajęcia oraz łączenia grup, w przypadku zmniejszenia się ilości osób w grupie.

 

 1. Zajęcia trwają 30min.

 

VII SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Plum Szkółka Pływacka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na obiekcie:

– „Aquasfera” Olsztyn

– ,,Na Fali,, Dobre Miasto

– Basen Uniwersytecki UWM Olsztyn.

 

 1. Plum Szkółka Pływacka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmiany godziny zajęć lub łączenia grup oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników. Przykładowo Plum Szkółka Pływacka może odwołać zajęcia z przyczyn takich jak: awaria obiektu, zawody sportowe, święto.

 

 1. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Plum Szkółka Pływacka uczestnik ma prawo do odrobienia odwołanych zajęć w terminie uzgodnionym z instruktorem.

 

 1. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, zakazów, nakazów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanych epidemią COVID-19 m.in. takich jak zamknięcie obiektów sportowych, uniemożliwiających realizację zajęć, karnet zostaje „zawieszony”, a zajęcia będą kontynuowane w momencie ponownego otwarcia obiektu bądź ustania przyczyny, z powodu której nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć.

 

VIII WARUNKI ŚWIADCZENIA USLUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze strony i innych oferowanych przez Szkółkę Plum usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 3. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
 4. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 5. Plum nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.
 6. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 7. Zakazuje się kursantowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w

szczególności:

 1. naruszających dobre imię osób trzecich;
 2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
 3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
 4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
 5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

             Kursant powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10

lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach)

 

 

IX ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU ACTIVENOW

 

 1. Każdy Użytkownik korzystający z grupowej nauki i doskonalenia pływania ma dostęp do systemu internetowego Luppo System uzyskując do niego login i hasło dostępu.

 

 1. Każdy z Użytkowników, o których mowa w ust. 1 posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu Luppo System, w związku z czym Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego loginu lub hasła do systemu innym Użytkownikom lub jakimkolwiek innym osobom.
 2. W systemie Luppo System Użytkownik uzyskuje informacje o:
 • zajęciach nauki pływania, w których Użytkownik uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył,
 • prowadzonej korespondencji w ramach systemu,
 • ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Użytkownika lub instruktora,
 1. W ramach systemu Luppo System Użytkownik uzyskuje następujące uprawnienia:
 • wprowadzanie i modyfikacja danych dotyczących osoby Użytkownika,
 • przeglądanie oferty zajęć,
 • zapisywanie się na zajęcia,
 • zgłaszanie nieobecności na zajęciach,
 • ustalanie terminów obrabianych zajęć,
 • kontaktowanie się z osobami prowadzącymi zajęcia,
 • uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć, a także zamknięcia Pływalni.
 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z systemu Luppo System zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Plum Szkółka Pływacka zastrzega sobie zmiany w Regulaminie. W przypadku zmiany nowy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Szkółki: www.plum.olsztyn.pl.
 2. Pozostałe sprawy, nie uwzględnione w niniejszym Regulaminie, określono w umowie, w pozostałych przypadkach decyzje podejmuje Plum Szkółka Pływacka.
 3. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją w/w regulaminu.

 

 

XI KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zawierających ze Szkółką Pływacką Plum umowy o świadczenie usług nauki i doskonalenia pływania, na podstawie karnetów (zwanej dalej: Umową), są Paulina Krawczyk i Monika Czerniak prowadzące działalność gospodarczą pod firmą: ,Plum Szkółka Pływacka,, S.C., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której biuro znajduje się w Olsztynie  (10-648) przy ul. Krótkiej 5, NIP: 7393943706, REGON: 386778743 zwany dalej: Administratorem.

 

 1. W przypadku rezerwacji zajęć przez system Luppo System, administratorem danych Użytkownika jest podmiot wydający Użytkownikowi w/w dostęp do danego system.

 

 1. Szkółka Pływacka Plum przetwarza dane Użytkowników powierzone jej przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 2 na podstawie zawartych z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Inspektorem ochrony danych są Paulina Krawczyk i Monika Czerniak adres e-mail kontakt@plum.olsztyn.pl
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@plum.olsztyn.plPodstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Szkoła Pływacka Plum. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy, w tym świadczenia usług przez Szkółkę Pływacką Plum jest dobrowolne, jednak brak ich podania powoduje, że zawarcie i realizacja Umowy oraz świadczenie usług będą niemożliwe. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Plum może wymagać od Użytkownika podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

6.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:

 1. związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem usług, a także ich rozliczeniem (w tym wystawianiem faktur) oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej: RODO),
 2. b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkółce Pływackiej Plum wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. c) zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Szkółki Pływackiej Plum, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. e) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)RODO).

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe uzyskane od Użytkownika: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie i z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
 2. a) obowiązywania Umowy zawartej ze Szkółką Pływacka Plum, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkółka Pływacka Plum wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych),
 3. b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Szkołę Plum w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Szkoły Plum, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

10.Użytkownikowi, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.